October 2006

Editorial

Wong MS
Singapore Med J 2006; 47(10): 827-829

Review Article

Su LL, Chong YS
Singapore Med J 2006; 47(10): 830-836

Original Article

Muttarak M, Pojchamarnwiputh S, Chaiwun B
Singapore Med J 2006; 47(10): 851-857
Kannappan S, Jayaraman T, Rajasekar P, Ravichandran MK, Anuradha CV
Singapore Med J 2006; 47(10): 858-863
Balasubramaniyan V, Nalini N
Singapore Med J 2006; 47(10): 864-868
Lee LK, Chen PCY, Lee KK, Kaur J
Singapore Med J 2006; 47(10): 869-874
BaHammam A, Bin Saeed A, Al-Faris E, Shaikh S
Singapore Med J 2006; 47(10): 875-881
Chong SA, Vaingankar JA, Chan YH, Jauhar N, Kwok V, Soo SC, Tan L, Verma S
Singapore Med J 2006; 47(10): 882-885

Case Report

Khurjekar KS, Vidyadhara S, Dheenadhayalan J, Rajasekaran S
Singapore Med J 2006; 47(10): 897-900
Tay YC, Ng CT, Lomanto D, Ti TK
Singapore Med J 2006; 47(10): 901-903
Wong RKM, Wai CT
Singapore Med J 2006; 47(10): 904-906
Kasthoori JJ, Wastie ML
Singapore Med J 2006; 47(10): 907-909
Karimian F, Darbanian K, Paydar A
Singapore Med J 2006; 47(10): 910-912

Medical Education

Tan JWC, Gunasegaran K, Teo WS
Singapore Med J 2006; 47(10): 913-917

CME Answers

Singapore Med J 2006; 47(10): 918