November 2006

Editorial

Lee CE
Singapore Med J 2006; 47(11): 919-921

Medicine in Stamps

Tan SY, Brown J
Singapore Med J 2006; 47(11): 922-923

Original Article

Lo HY, Leong CSL
Singapore Med J 2006; 47(11): 924-927
Siti-Noor AS, Wan-Maziah WM, Narazah MY, Quah BS
Singapore Med J 2006; 47(11): 935-939
Chua SK, Selvanesan S, Sivalingam B, Chem YK, Norizah I, Zuridah H, Kumarasamy V, Chua KB
Singapore Med J 2006; 47(11): 940-946
Udayakumar N, Chandrasekaran M, Rasheed MH, Suresh RV, Sivaprakash S
Singapore Med J 2006; 47(11): 947-950
Mahendran R, Vaingankar JA, Mythily S, Cai YM
Singapore Med J 2006; 47(11): 957-959
Tan KH, Lai FO, Hwang NC
Singapore Med J 2006; 47(11): 967-970

Case Report

Devendra K, Ching CK, Tan LK, Tan HK, Yu SL
Singapore Med J 2006; 47(11): 971-974
Muzaffar J, Venkata Krishnan P, Gupta N, Kar P
Singapore Med J 2006; 47(11): 975-977
Husain SJ, Sadiq F, Zubairi AB, Khan JA
Singapore Med J 2006; 47(11): 978-980
Ertan S, Ulu MO, Hanimoglu H, Tanriverdi T, Kafadar AM, Acar ZU, Kiziltan G
Singapore Med J 2006; 47(11): 981-983
Agarwal R, Aggarwal AN, Gupta D
Singapore Med J 2006; 47(11): 984-986

Medical Education

Kritsaneepaiboon S, Jaruratanasirikul S, Dissaneevate S
Singapore Med J 2006; 47(11): 987-993
Chua R, Tham KF
Singapore Med J 2006; 47(11): 994-1002

Commentary

Lim HC
Singapore Med J 2006; 47(11): 1003

Letter to the Editor

Chauhan S, Telhan A, Agarwal V, Varma N
Singapore Med J 2006; 47(11): 1004-1005
Chauhan S, Sachdev A, Bali J, Singh KK, Rao VM, Gupta R
Singapore Med J 2006; 47(11): 1006-1007
Shukla AN, Rajah U
Singapore Med J 2006; 47(11): 1008-1009
Alisky JM
Singapore Med J 2006; 47(11): 1014

CME Answers

Singapore Med J 2006; 47(11): 1015