August 2007

Editorial

Ho TKW
Singapore Med J 2007; 48(8): 706-708

Review Article

Fong CS
Singapore Med J 2007; 48(8): 709-719

Original Article

Chin CWD, Loh KS, Tan KSL
Singapore Med J 2007; 48(8): 720-724
Shahbaz Sarwar CM, Fatimi S
Singapore Med J 2007; 48(8): 725-728
Yusof MI, Sulaiman AR, Muslim DAJ
Singapore Med J 2007; 48(8): 729-732. Erratum in: Singapore Med J 2008; 49(6): 518.
Nassaji-Zavareh M, Ghorbani R
Singapore Med J 2007; 48(8): 733-736
Palanivelu C, Rangarajan M, John SJ, Senthilkumar R, Madhankumar MV
Singapore Med J 2007; 48(8): 737-740
Tavangar SM, Monajemzadeh M, Larijani B, Haghpanah V
Singapore Med J 2007; 48(8): 744-747
Chow WC, Tai ES, Lian SC, Tan CK, Sng I, Ng HS
Singapore Med J 2007; 48(8): 752-757
Aekplakorn W, Kongsakon R
Singapore Med J 2007; 48(8): 763-768
Yan YW, Yan J, Zhang GP, Gao ZL, Jian HX
Singapore Med J 2007; 48(8): 769-774

Case Report

Saini KS, Patel AL, Shaikh WA, Magar LN, Pungaonkar SA
Singapore Med J 2007; 48(8): 783-786
Joosoph J, Siow A
Singapore Med J 2007; 48(8): 787-788
Pratap A, Agrawal A, Bhatta N, Shakya VC
Singapore Med J 2007; 48(8): e209-e211
Hassan S, Sidek DS, Shah Jihan WD, Phutane G, Mutum SS
Singapore Med J 2007; 48(8): e212-e214
Agrawal A, Rao KS, Krishnamoorthy B, Shetty RB, Anand M, Jain H
Singapore Med J 2007; 48(8): e215-e219
Shelat VG, Diddapur RK
Singapore Med J 2007; 48(8): e220-e223
Tan TW, Khor CJL, Chang SKY
Singapore Med J 2007; 48(8): e224-e226
Agarwal R, Singh AP, Aggarwal AN
Singapore Med J 2007; 48(8): e227-e230
Nayak SR, Ramanathan L, Prabhu LV, Raju S
Singapore Med J 2007; 48(8): e231-e233
Yusof MI
Singapore Med J 2007; 48(8): e234-e236

Medical Education

Book Review

Soh CR
Singapore Med J 2007; 48(8): 793

CME Answers

Singapore Med J 2007; 48(8): 794