April 2006

Editorial

Original Article

Shankar PR, Upadhyay DK, Subish P, Dubey AK, Mishra P
Singapore Med J 2006; 47(4): 261-265
Loganathan A, Arumainathan UD, Raman R
Singapore Med J 2006; 47(4): 271-275
Das RN, Chandrashekhar TS, Joshi HS, Gurung M, Shrestha N, Shivananda PG
Singapore Med J 2006; 47(4): 281-285
Ahmed KS, Khan AA, Ahmed I, Tiwari SK, Habeeb MA, Ali SM, Ahi JD, Abid Z, Alvi A, Hussain MA, Ahmed N, Habibullah CM
Singapore Med J 2006; 47(4): 291-296
Koh KGWW, Gwee KP, Chan YH
Singapore Med J 2006; 47(4): 297-304
Bhalla A, Sachdev A, Lehl SS, Singh R, D'Cruz S
Singapore Med J 2006; 47(4): 305-308
Wu AYT, Tan CB, Eng PHK, Tan KT, Lim SC, Tan EK
Singapore Med J 2006; 47(4): 315-320

Case Report

Yuen HW, Goh CHK, Tan TY
Singapore Med J 2006; 47(4): 321-323
Bandyopadhyay SK, Bandyopadhyay R, Dutta A
Singapore Med J 2006; 47(4): 324-326
Inian G, Kanagalakshmi V, Kuruvilla PJ
Singapore Med J 2006; 47(4): 327-328
Rama Raju GA, Haranath GB, Krishna KM, Prakash GJ, Madan K
Singapore Med J 2006; 47(4): 329-331
Kamil SM, Mohamad NH, Narazah MY, Khan FA
Singapore Med J 2006; 47(4): 332-334

Tips from the Experts

Shafi M, Hui JHP
Singapore Med J 2006; 47(4): 335-339

Pictorial Essay

Chong AKS, Puhaindran ME, Lim AYT, Looi KP
Singapore Med J 2006; 47(4): 340-344

Centennial of Medical Education

Lee YK
Singapore Med J 2006; 47(4): 346-355

CME Answers

Singapore Med J 2006; 47(4): 356